ผู้บังคับบัญชา ระดับสูง

 

 พลตรี นิมิตร์  สะโมทาน

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา  ศรีสวัสดิ์

ผู้อำนวยการ กองการศึกษา 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

พันเอก ผศ.อารมย์  ขุนภาษี

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารฯ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

พันเอก ผศ.ดุสิต  สถาวร

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

 

 

พันเอกหญิง นวพร  หิรัญวิวัฒน์กุล

รองผู้อำนวยการ กองการศึกษา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 

 พันเอกกศม  ภังคานนท์

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 พันเอกอุปถัมภ์  ศุภสินธุ์

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายบริการวิชาการ

 

 พันเอกหญิง ผศ.อัญชลี  วิศวโภคา

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 พันเอก ศ.มฑิรุทธ  มุ่งถิ่น

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายวิจัย

 พันเอก รศ.รชต  ลำกูล

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

 พันเอกหญิง ผศ.อนุสรา  วัฒนจันทร์

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

 พันเอก ผศ.ราม  รังสินธุ์

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายยุทธศาสตร์

 พันเอก รศ.สุธี  พานิชกุล

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 พันเอกหญิง กฤติกา  ชุมพลบัญชร

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 พันเอก ผศ.ปิยพันธุ์  ชีรานนท์

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายกิจการ

 พันเอกหญิง ปาจรีย์  ฑิตธิวงษ์

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 พันเอก ผศ.กิจจา  สุวรรณ

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ

 พันเอกเฉลิมเกียรติ  ตันตระกูล

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายบริหารทรัพยากร