ผู้บังคับบัญชา ระดับสูง

 

 พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

พลตรี ผศ.ดุสิต  สถาวร

ผู้อำนวยการ กองการศึกษา 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

พันเอก ศ. มฑิรุทธ  มุ่งถิ่น

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

พันเอก ศ. ราม  รังสินธุ์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

 

 

พันเอก ผศ. ธรรมนูญ  ศรีสอ้าน

รองผู้อำนวยการ กองการศึกษา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 

 พันเอกกศม  ภังคานนท์

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 พันเอกอำนาจ ชัยประเสริฐ

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายบริการทางวิชาการแก่สังคม

 

 พันเอกหญิง ผศ. ภัสรา  อาณัติ

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 พันเอก ศ. วีระชัย วัฒนวีระเดช

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายวิจัย

 พันเอก พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา

 พันเอกหญิง ผศ. สนิตรา ศิริธางกุล

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

 พันเอก ผศ. พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายเวชศาสตร์ทหารและกิจการพิเศษ

 พันเอก ศ.ชาญชัย ไตรวารี

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 พันเอก ดนัย  มีแก้วกุญชร

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 พันเอกหญิง โสรยา ชัชวาลานนท์

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายกิจการนักศึกษา

 พันเอกหญิง ปาจรีย์  ฑิตธิวงษ์

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 พันเอก ฐิติชัย เกาะสมบัติ

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ

 พันเอกหญิง ผศ. อนุสรา วัฒนจันทร์

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายการคลังและบริหารทรัพยากร

 พันเอก มานพ ชัยมัติ

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

 พันเอก ปิติพัฒน์  ชำนาญเวช

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายสื่อสารองค์กร