ผู้บังคับบัญชา ระดับสูง

 

 พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา  ศรีสวัสดิ์

ผู้อำนวยการ กองการศึกษา 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

พันเอก ผศ.ดุสิต  สถาวร

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

พันเอก ศาสตราจารย์ มฑิรุทธ  มุ่งถิ่น

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

 

 

พันเอกหญิง นวพร  หิรัญวิวัฒน์กุล

รองผู้อำนวยการ กองการศึกษา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 

 พันเอกกศม  ภังคานนท์

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 พันเอกอำนาจ ชัยประเสริฐ

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายบริการวิชาการ

 

 พันเอกหญิง ผศ.อัญชลี  วิศวโภคา

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 พันเอก ศ.มฑิรุทธ  มุ่งถิ่น

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายวิจัย

 พันเอก พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา

 พันเอก ผศ. ธรรมนูญ ศรีสอ้าน

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

 พันเอก ผศ.ราม  รังสินธุ์

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายบริหาร

 พันเอก รศ.สุธี  พานิชกุล

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 พันเอก รศ. สมภพ ภู่พิทยา

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 พันโทหญิง โสรยา ชัชวาลานนท์

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายกิจการนักศึกษา

 พันเอกหญิง ปาจรีย์  ฑิตธิวงษ์

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 พันเอก ฐิติชัย เกาะสมบัติ

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ

 พันเอกหญิง ผศ. อนุสรา วัฒนจันทร์

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 พันเอก มานพ ชัยมัติ

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

 พันเอก อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายสื่อสารองค์กร