รายนาม หัวหน้าภาควิชา ปรีคลินิก

พ.อ.มานพ  ชัยมัติ

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา กายวิภาคศาสตร์

พ.อ.วีระชัย    วัฒนวีรเดช

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา จุลชีววิทยา

พ.อ.หญิง ผศ.อัญชลี วิศวโภคา

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา ชีวเคมี

พ.อ.ผศ.ธรรมนูญ  ศรีสอ้าน

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา ปาราสิตวิทยา

พ.อ.ผศ.พิพัฒน์    ศรีธนาบุตร

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา พยาธิวิทยา

พ.อ. กศม  ภังคานนท์

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา เภสัชวิทยา

พ.อ.ผศ.ราม    รังสินธุ์

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา เวชศาสตร์ทหารและชุมชน

พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา    หัตถโชติ

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา สรีรวิทยา

 

รายนาม หัวหน้าภาควิชา คลินิก

พ.อ.เรืองวิทย์  ตันติแพทยางกูร

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา กุมารเวชศาสตร์

พ.อ.หญิง ฐิติพร    รัตนพจนารถ

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา จักษุวิทยา

พ.อ.รศ.ธวัชชัย  ลีฬหานาจ

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา จิตเวชและประสาทวิทยา

พ.อ.เสกสรรค์    ชายทวีป

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา นิติเวช

พ.อ.หญิง ผศ.บุษบง    หนูหล้า

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา รังสีวิทยา

พ.อ.หญิง ศิริลักษณ์    ชำนาญเวช

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา วิสัญญี

พ.อ.ธิติชัย    เกาะสมบัติ

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา เวชศาสตร์ครอบครัว

พ.อ.ภาสกร  วิราวรรณ

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พ.อ.วิภู  กำเนิดดี

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พ.อ.ดนัย    มีแก้วกุญชร

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา ศัลยศาสตร์

พ.อ. สมภพ  ภู่พิทยา

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

พ.อ.กฤษฎา    ศรีธนภัครางกูร

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา

พ.อ.สุธี    รัตนาธรรมวัฒน์

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา

พ.อ.อำนาจ  ชัยประเสริฐ

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา อายุรศาสตร์

รายนาม หัวหน้าหน่วย

พ.อ. ปีติรัตน์ หิรัญรัศมี

หัวหน้ากองการปกครอง

พ.อ.ชาญชัย  บัววรรณ

หัวหน้ากองสนับสนุน

พ.อ.หญิง กิติพร    พุทธิขันธ์

หัวหน้าแผนกบก.กศ.

พ.ท.หญิง ณัชชนม์  เจริญผล

รักษาราชการ แทนหัวหน้าแผนกธุรการ

พ.ท.วิจิตร    พิมพรัตน์

หัวหน้าแผนกบริการ

พ.ต.ภาณุพันธ์  ศรีสุขใส

หัวหน้าแผนกการเงิน

ร.ท.ยศวัจน์    สุดโคต

หัวหน้าแผนกสวัสดิการ

พ.ต.หญิง วราพร  วัฒนกิจ

หัวหน้าแผนกเครื่องช่วยฝึกและเวชนิทัศน์

พ.ท.หญิง ขนิษฐา  ลือนาม

หัวหน้าแผนกงบประมาณ

พ.อ.หญิง ระวีวรรณ    เอกสิทธิ์

หัวหน้าแผนก ประเมินผลและทะเบียนประวัติ

พ.อ.ชาญวิทย์    วิจารณ์

หัวหน้าแผนกเตรียมการ

พ.อ.หญิง เพชรา    ทัศนา

หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการและวิจัย

พ.อ.รศ.ชาญชัย    ไตรวารี

หัวหน้าสำนักงานพัฒนางานวิจัย

พ.อ.หญิง ผศ.อนุสรา    วัฒนจันทร์

หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

พ.อ.กศม  ภังคานนท์

หัวหน้าศูนย์สารสนเทศ

ร.ท. ฉัตรชัย พวงทอง

หัวหน้าแผนกสาธารณูปโภค

ร.ท. สุรพงษ์ เลี่ยมนุช

หัวหน้าแผนกขนส่ง