วิสัยทัศน์

     โรงเรียนแพทย์ชั้นนำในเอเชียที่เชี่ยวชาญ ด้านเวชศาสตร์ทหาร

 

Vision

     Be a leadership training medical school in Asia with military medicine expertise.

พันธกิจ

     จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพระดับสากล  ผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานสูง โดยเฉพาะด้านเวชศาสตร์ทหาร สร้างสรรค์บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และแบบธรรมเนียมทหาร

คำขวัญ

     วิชายอด  วินัยเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม

 

Motto

     Superb knowledge Best discipline Filled with all merits

ค่านิยม

     สามัคคี มีวินัย ใส่ใจผู้เรียน ผลงานเป็นเลิศ

สามัคคี : มุ่งเน้นบุคคลากร

มีวินัย : ภาวะผู้นำ ความซื่อสัตย์ ระบบเกียรติศักดิ์ จรรยาบรรณวิชาชีพ

ใส่ใจผู้เรียน : มุ่งเน้นผู้เรียน ใช้ข้อมูลในการทำงาน ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ มุ่งเน้นอนาคต สร้างสรรค์นวัตกรรม และความคล่องตัว

ผลงานเป็นเลิศ : มุ่งเน้นผลลัพธ์

 

Core Values

     Harmony Discipline Service mind Achievement