ปรีคลินิก

-  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (ภกว.กศ.วพม.)

-  ภาควิชาจุลชีววิทยา (ภจช.กศ.วพม.)

-  ภาควิชาชีวเคมี (ภชค.กศ.วพม.)

-  ภาควิชาปาราสิตวิทยา (ภปส.กศ.วพม.)

-  ภาควิชาพยาธิวิทยา (ภพธ.กศ.วพม.) DEPARTMENT OF PATHOLOGY

ภาควิชาเภสัชวิทยา (ภภว.กศ.วพม.)

-  ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน (ภทช.กศ.วพม.)

-  ภาควิชาสรีรวิทยา (ภสว.กศ.วพม.)

คลินิก

-  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (ภกม.กศ.วพม.)

-  ภาควิชาจักษุวิทยา (ภจว.กศ.วพม.)

-  ภาควิชาจิตเวชและประสาทวิทยา (ภจป.กศ.วพม.)

-  ภาควิชานิติเวช

-  ภาควิชารังสีวิทยา (ภรส.กศ.วพม.) 

-  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (ภวญ.กศ.วพม.)

-  ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว (ภวค.กศ.วพม.)

-  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ภวฉ.กศ.วพม.)

-  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (ภวฟ.กศ.วพม.)

-  ภาควิชาศัลยศาสตร์ (ภศศ.กศ.วพม.)

-  ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (ภศธ.กศ.วพม.)

-  ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา (ภสน.กศ.วพม.)

-  ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา (ภสล.กศ.วพม.)

-  ภาควิชาอายุรศาสตร์ (ภอย.กศ.วพม.)

หน่วยงาน วพม.

-  กองการปกครอง

-  กองการศึกษา (กศ.วพม.)

     -  หน่วยแพทยศาสตรศึกษา (นพศ.วพม.)

-  กองอำนวยการ

     -  แผนกธุรการกำลังพล (ผธก.กพ.กอ.วพม.)

     -  แผนกประเมินผลและทะเบียนประวัติ (ผปว.กอ.วพม.)

     -  แผนกการเงิน ( ผกง.กอ.วพม.)

     -  แผนกเตรียมการ  (ผตก.กอ.วพม.)

     -  ฝ่ายงบประมาณ  (ฝงป.วพม.)

     -  แผนกสวัสดิการ (ผสก.กอ.วพม.)

     -  แผนกบริการ(ผบร.กสน.วพม.)

-  กองสนับสนุน (กสน.วพม.)

     -  แผนกห้องสมุด  (ผหส.กสน.วพม.)

     -  ฝ่ายขนส่ง  (ฝขส.ผบร.กสน.วพม.)

     -  ฝ่ายสาธารณูปโภค  (ฝสภ.ผบร.กสน.วพม.)

     -  แผนกเครื่องช่วยฝึกและเวชนิทัศน์ (ผฝว.กสน.วพม.)

     -  แผนกห้องปฏิบัติการและงานวิจัย (ผปจ.กสน.วพม.)

-  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา (สปค.วพม.)

- ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร simulation center

- สำนักงานบริการวิชาการ (วิทยบริการ)

-  ศูนย์สารสนเทศ (ศสท.วพม.)

หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงานภายใน วพม.