ชมรมถ่ายภาพ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้นักเรียนแพทย์ทหารได้ฝึกฝนทักษะในการใช้อุปกรณ์และเทคนิคต่าง ๆ ในการถ่ายภาพ

  • เพื่อให้นักเรียนแพทย์ทหารได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

  • เพื่อให้นักเรียนแพทย์ทหารได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

  • เพื่อให้นักเรียนแพทย์ทหารพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี

  • เพื่อให้นักเรียนแพทย์ทหารพร้อมให้การสนับสนุนชมรมอื่น ๆ ทั้งกิจกรรมของนักเรียนแพทย์ทหาร และกิจกรรมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ช่วงเวลา  

  • วันที่ ๒๙,๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สถานที่

  •  กองการปกครอง

  •  กองการศึกษา

  •  พระราชวังพญาไท