ปีงบประมาณ 2564

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดเล็กปรับอากาศ (รถตู้) สำหรับใช้ในการรับ-ส่ง การปฏิบัติงานของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 6 ห้วงเดือน เม.ย.64 

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ สําหรับใช้ในการรับ-ส่ง ผู้นําชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ที่เข้าร่วมฝึกอบรมฯ ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี จํานวน ๒ วัน วันละ ๕ คัน ห่วงเดือน เม.ย.๖๔

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์โถงกลาง อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน จำนวน 9 รายการ เป็น เงิน 305,778 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ถาวร สาย ส. 1 รายการ (เครื่องสำ รองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 5 เครื่อง เป็นเงิน 12,500 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. สาย ส. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 220,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดเล็กปรับอากาศ (รถตู้) สำหรับใช้รับ-ส่ง การปฏิบัติงานของ นพท./นศพ.วพม.โรงพยาบาลต่างจังหวัด ระหว่างวันที่ 16 ส.ค.64 - 30 ก.ย.64 จำนวน 10 คัน เป็นเงิน 55,000 บาท

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือที่ระลึกงานพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 96,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์โปสเตอร์ บัตรเชิญและหนังสือปาฐกถาโครงการสืบสานประเพณีและ เสวนาวิชาการ วันสถาปนา วพม. จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 84,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของชำร่วย โครงการสืบสานประเพณีและเสวนาวิชาการ วันสถาปนา วพม. จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิธีทางศาสนาและจ้างจัดสถานที่ โครงการสืบสานประเพณีและ เสวนาวิชาการ วันสถาปนา วพม. จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 40,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่ โครงการสืบสานประเพณีและเสวนาวิชาการ วันสถาปนา วพม. 1 รายการ เป็นเงิน 45,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้กันความชื้น สำหรับเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 20,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 69,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สาย พธ. จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 32,100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 301,872 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบเลี้ยง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 112,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับ นขต.วพม. จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 177,175 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องรับโทรทัศน์แบบ LED ขนาด 75 นิ้ว พร้อมขาตั้งทีวี แบบล้อเลื่อน จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 85,600 บาท

20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดเล็กปรับอากาศ (รถตู้) จำนวน 1 คัน รวม 5 วัน เป็นเงิน 28,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 352,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Apple Imac) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 46,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเว็บไซต์ โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่สังคมในสื่อต่าง ๆ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 490,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 29,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายทองเหลืองกัดกรดพ่นเม็ดทราย จำนวน 3 รายการ 38,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สาย ส. จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องฉายสัญญาณภาพชนิด LCD ความละเอียดสูง เป็นเงิน 147,660 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ถาวร สาย ส. จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 33,940 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 306,550 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 13 รายการ รวมเป็นเงิน 150,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง