ปีงบประมาณ 2564

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดเล็กปรับอากาศ (รถตู้) สำหรับใช้ในการรับ-ส่ง การปฏิบัติงานของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 6 ห้วงเดือน เม.ย.64 

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ สําหรับใช้ในการรับ-ส่ง ผู้นําชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ที่เข้าร่วมฝึกอบรมฯ ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี จํานวน ๒ วัน วันละ ๕ คัน ห่วงเดือน เม.ย.๖๔

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์โถงกลาง อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน จำนวน 9 รายการ เป็น เงิน 305,778 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ถาวร สาย ส. 1 รายการ (เครื่องสำ รองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 5 เครื่อง เป็นเงิน 12,500 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. สาย ส. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 220,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดเล็กปรับอากาศ (รถตู้) สำหรับใช้รับ-ส่ง การปฏิบัติงานของ นพท./นศพ.วพม.โรงพยาบาลต่างจังหวัด ระหว่างวันที่ 16 ส.ค.64 - 30 ก.ย.64 จำนวน 10 คัน เป็นเงิน 55,000 บาท

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือที่ระลึกงานพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 96,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์โปสเตอร์ บัตรเชิญและหนังสือปาฐกถาโครงการสืบสานประเพณีและ เสวนาวิชาการ วันสถาปนา วพม. จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 84,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของชำร่วย โครงการสืบสานประเพณีและเสวนาวิชาการ วันสถาปนา วพม. จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิธีทางศาสนาและจ้างจัดสถานที่ โครงการสืบสานประเพณีและ เสวนาวิชาการ วันสถาปนา วพม. จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 40,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่ โครงการสืบสานประเพณีและเสวนาวิชาการ วันสถาปนา วพม. 1 รายการ เป็นเงิน 45,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้กันความชื้น สำหรับเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 20,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 69,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สาย พธ. จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 32,100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 301,872 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบเลี้ยง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 112,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับ นขต.วพม. จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 177,175 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องรับโทรทัศน์แบบ LED ขนาด 75 นิ้ว พร้อมขาตั้งทีวี แบบล้อเลื่อน จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 85,600 บาท

20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดเล็กปรับอากาศ (รถตู้) จำนวน 1 คัน รวม 5 วัน เป็นเงิน 28,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 352,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Apple Imac) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 46,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเว็บไซต์ โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่สังคมในสื่อต่าง ๆ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 490,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 29,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายทองเหลืองกัดกรดพ่นเม็ดทราย จำนวน 3 รายการ 38,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สาย ส. จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องฉายสัญญาณภาพชนิด LCD ความละเอียดสูง เป็นเงิน 147,660 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ถาวร สาย ส. จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 33,940 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 306,550 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 13 รายการ รวมเป็นเงิน 150,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พธ. จำนวน 36 รายการ เป็นเงิน 483,770 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์ประวัติ วพม. หมายเลขอาคาร 135/23 ระยะเวลา 2 เดือน เป็นเงิน 132,118 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลืองสำนักงาน เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพงานด้านวิจัยของ วพม. จำนวน 30 รายการ เป็นเงิน 386,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลืองสำนักงาน เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพงานด้านวิจัยของ วพม. จำนวน 31 รายการ เป็นเงิน 387,455 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. สิ้นเปลืองสำนักงาน เพื่อสนับสนุนโครงการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วพม. จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 141,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบเลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 74,250 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง เหมารถยนต์โดยสารขนาดเล็กปรับอากาศพร้อมพลขับ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 137,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง เหมาจัดกิจกรรมโครงการมุฑิตาจิตคณาจารย์และกำลังพลเกษียณอายุราชการ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 42,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุประกอบเลี้ยง จำนวน 40 รายการ เป็นเงิน 343,594 บาท โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลืองสำนักงาน เพื่อสนับสนุนโครงการ ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วพม. จำนวน 28 รายการ เป็นเงิน 320,595 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรอบรูป จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง เหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลสุขภาพระยะยาว Big data จำนวน 1 ฐานข้อมูล รวม 6 รายการ เป็นเงิน 360,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ทำโล่กิจกรรมโครงการมุฑิตาจิตคณาจารย์และกำลังพลเกษียณอายุราชการ วพม. จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

44. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ จำนวน 29 รายการ เป็นเงิน 150,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ทำของที่ระลึก (กระบี่จำลอง ทองเหลืองขัดเงา) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 140,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 39,105 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่รางวัลการศึกษา จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 29,960 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อม สป.ถาวร สาย พ. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน นพท./นศพ.วพม. จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 214,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งวอลเปเปอร์ห้องประชุมสดศรี อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 104,450 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องโปลี่กราฟอุปกรณ์พร้อม จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 266,751 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

51. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

52. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้เเบบทั้งตัว จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 123,450 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2565

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศ ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน จำ นวน 10 รายการ เป็นเงิน 348,392 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนบัตเตอร์ฟลายวาล์วปั๊มน้ำ อาคารหอพักนักเรียนแพทย์และสระว่ายน้ำ หมายเลขอาคาร 187/39 จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 79,100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าสถานที่ (ห้องประชุม) สำหรับจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาข้อสอบ สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (การสร้างข้อสอบ MCQ ปี 3 และ MCQ ปี 5) ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดเล็กปรับอากาศ (รถตู้) สำหรับใช้ในการรับ-ส่ง การปฏิบัติงานของ นพท./นศพ.วพม.ของ รพ.สมทบ ระหว่างเดือน ธ.ค.64-ม.ค.65 จำ นวน 21 คัน เป็นเงิน 115,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าช่องสัญญาณการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วพม. รวม 12 เดือน ในวงเงิน 498,192 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดเล็กปรับอากาศ(รถตู้) สำหรับใช้ในการรับ-ส่ง นพท./นศพ.วพม.ปี 5 ออกฝึกปฏิบัติงาน รพ.สมทบ ระหว่างเดือน ก.พ.65 จำนวน 12 คัน เป็นเงิน 66,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถยนต์ เพื่อใช้สนับสนุน นพท./นศพ.วพม. ในการฝึกภาคสนาม จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 259,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ เพื่อสนับสนุนการฝึกภาคสนาม นพท./นศพ.วพม. ชั้นปี 3 และ 4 จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 54,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงลิฟต์ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 48,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สาย ส. จํานวน 3 รายการ เป็นเงิน 113,681.08 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11. ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบกิจตอล จำนวน 10 เครื่อง เป็นเงิน 402,504 บาท โดยเฉพาะเจาะจง

12. ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายทองแดงขึ้นรูปตัวหนังสือและลายเซ็นปัดทอง ของศาสตรจารย์ ระพี สาคริก จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 60,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอุปกรณ์เกมกระดาน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 69,978 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงลิฟต์ จำนวน 6 เครื่อง เป็นเงิน 336,972.96 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำกรอบรูปไฟเบอร์และพานพุ่มสักการะ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,795 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 23 รายการ เป็นเงิน 7,150 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สิ้นเปลือง จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 70,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สิ้นเปลือง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 488,660 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.เครื่องแต่งกาย สาย พธ. โครงการฝึกร่วมพลเรือน ตำรวจ ทหาร  (( กฝร.พตท.) วิชาทักษะทางการแพทย์ในสนามรบ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับ นพท./นศพ.วพม. จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 254,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องน้ำภาควิชาพยาธิวิทยา ชั้น 6,ห้องน้ำภาควิชาชีวเคมี,ท่อระบายน้ำ ชั้น6และโถงลิฟต์ ชั้น1และชั้น 7 อาคารเจ้าฟ้าเพรชรัตน หมายเลขอาคาร 142/28 เป็นเงิน 203,100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สาย ยย. (หลอดไฟ LED) จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 480,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สาย พธ. จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 136,000  บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสำนักงาน เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพวิจัย จำนวน 30 รายการ เป็นเงิน 195,035 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 210,606 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายทองเหลืองกัดกรดพ่นเม็ดทราย พร้อมข้อความ จำนวน 7 ป้าย เป็นเงิน 23,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 92,251.40 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องน้ำร้อน-น้ำเย็น เป็นเงิน 4,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 207,740 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ acer รุ่น M4610G จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สาย ยย. จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 58,799 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติกเกอร์ PVC  ติดกระจกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 550 ใบ เป็นเงิน 28,087.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง จำนวน 41 รายการ เป็นเงิน 490,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 26,100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์โดยสารขนาดเล็กปรับอากาศ (รถตู้) สำหรับใช้รับส่ง นพท./นศพ.วพม. ปี 5/6 ออกฝึกปฏิบัติงาน รพ.สมทบ ห้วงเดือน พ.ค.- ก.ย. 65 จำนวน 66 คัน เป็นเงิน 363,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิธีทางศาสนา พิธีพราหมณ์ บวงสรวง และจัดสถานที่ เนื่องในวันสถาปนา วพม. ครบรอบปีที่ 47 จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 40,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โปสเตอร์ บัตรเชิญ และ หนังสือปาฐกถา เนื่องในวันสถาปนา วพม. ครบรอบปีที่ 47 จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 84,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของชำร่วย เนื่องในวันสถาปนา วพม. ครบรอบปีที่ 47 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ เนื่องในวันสถาปนา วพม. ครบรอบปีที่ 47 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 45,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงห้องซักล้างเป็นห้องอาบน้ำ ชั้น 2 และ ชั้น 3 อาคาร อำนวยการ หมายเลขอาคาร 131/24 เป็นเงิน 129,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสระว่ายน้ำอาคารหอพัก นักเรียนแพทย์และสระว่ายน้ำ หมายเลขอาคาร 187/39 เป็นเงิน 166,000 บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือมหกรรมคุณภาพการศึกษา ประจำ ปี 2565 จำนวน 150 เล่ม เป็นเงิน 45,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งม่านปรับแสง แบบทึบแสง ห้องประชุมสวัสดิการ วพม. จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 51,720 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงรักษาระบบแชร์พอยท์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 200,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

44. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าโปรแกรม Zoom Education จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 71,047.92 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถยนต์ เพื่อใช้สนับสนุน โครงการ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษา วพม. ตามแผนยุทธศาสตร์ วพม. พ.ศ. 2565-2570 จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 203,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. สิ้นเปลือง เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ และพัฒนาการเรียนการสอน จำนวน 22 รายการ เป็นเงิน 128,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. สาย พธ. จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 48,350 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สาย พธ. เพื่อใช้สนับสนุนโครงการสวัสดิการที่พักตากอากาศ เพื่อกำลังพลและครอบครัว วพม./รพ.รร.6 ณ ที่พักตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 45,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบระบายอากาศห้องลิฟต์ อาคารหอพักนักเรียนแพทย์ และสระว่ายน้ำ วพม. เป็นเงิน 382,300 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ หนังสือที่ระลึกงานพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกาย เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 500 เล่ม เป็นเงิน 96,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

51. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง เพื่อสนับสนุนโครงการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วพม. จำนวน 9 รายการ รวมเป็นเงิน 24,240 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

52. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.เครื่องประกอบเครื่องแต่งกายสำหรับแจกจ่าย นศพ.วพม. ที่บรรจุใน ทบ. จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 70,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

53. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัลการศึกษาสำหรับ นพท./นศพ.วพม. ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 20 โล่ เป็นเงิน 29,960 บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรางวัลการศึกษาสำหรับ นพท./นศพ.วพม. ที่เรียนดี และประพฤติดีตลอดหลักสูตร (เหรียญเงิน อันดับ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,082 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

55. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัสและมัลแวร์ วพม. จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 300,000 บาท โยวิธีเฉพาะเจาะจง

56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ Hyper converged จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 486,850 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

57. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองสนับสนุนการจัดโครงการประชุมอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วพม. จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 288,550 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

58. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานโครงการธำรงแบบธรรมเนียมทหาร จำนวน 3 กิจกรรม เป็นเงิน 24,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

59. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรอบรูป สนับสนุนกิจกรรมงานมุทิตาจิตคณาจารย์และกำลังพลเกษียณอายุราชการ วพม. จำนวน 10 อัน เป็นเงิน 40,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ โครงการงานมุทิตาจิตคณาจารย์และกำลังพลเกษียณอายุราชการ วพม. จำนวน 10 โล่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

61. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าสถานที่ (ห้องประชุม) เพื่อจัดโครงการพัฒนาข้อสอบสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (การสร้างข้อสอบ MEQ ปี 6 และ OSCE ปี 6) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรม ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 15-16 ก.ย. 65 เป็นเงิน 10,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

62. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 78,400.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

63. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง จำนวน 42 รายการ เป็นเงิน 466,755.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

64. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สาย พธ. เพื่อสนับสนุนอาคารหอพัก นพท./นศพ.วพม. จำนวน 2 รายการ (ที่นอนและหมอนพร้อมปลอกหมอน จำนวน 100 ชุด) รวมเป็นเงิน 343,100.- บาท

65. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดโครงการงานมุทิตาจิตคณาจารย์และกำลังพลเกษียณอายุราชการ วพม. จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 46,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

66. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 300,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

67. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบเลเซอร์สี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 74,250.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

68. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงเว็บไซต์ โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่สังคมในสื่อต่างๆ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 150,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

69. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาเว็บไซต์ วพม. จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 353,100.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

70. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงระบบบริหารการศึกษาออนไลน์ในรูปแบบ Web Application ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 160,500.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

71. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือแผนปฏิบัติราชการ วพม. ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 75 เล่ม เป็นเงิน 22,500.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

72. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสนับสนุนการจัดโครงการประชุมอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วพม. (10 โครงการ) จำนวน 28 รายการ เป็นเงิน 86,790.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

73. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย ยย. จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 73,720.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

74. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารอาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน จำนวน 4 รายการ วงเงิน 131,075.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 8,560.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

76. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ วพม. จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 29,600.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

77. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ผ้าประดับสีต่างๆ (ผ้าระบาย) จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 268,800.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

78. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงขยายพื้นที่แผนกสวัสดิการ วพม. ตึกอำนวยการ วงเงิน 228,200.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

79. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย ส. จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 499,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 196,850.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

81. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองสนับสนุนการจัดโครงการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วพม. (20 โครงการ) จำนวน 30 รายการ เป็นเงิน 291,019.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

82. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน นพท./นศพ.วพม. และใช้ในกิจกรรม ของ วพม. จำนวน 24 รายการ รวมเป็นเงิน 495,650.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

83. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สิ้นเปลือง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน นพท./นศพ.วพม. และใช้ในกิจกรรม ของ วพม. จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 419,260.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

84. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 81,234.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

85. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย ส. (หมึกสำหรับพิมพ์แบบเลเซอร์ ) โครงการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาของกล้ามเนื้อหัวใจ ไต ตับและกล้ามเนื้อลาย หลังจากรับพิษจากงูกะปะ งูแก้วหางแดง และงูจงอาจ ในหนูขาว จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

86. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน 152 ตัว รวมเป็นเงิน 378,480.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

87. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (เพื่อทดแทนที่รองจ่าย) โครงการประชุมอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วพม. ประจำปี 65 (4 โครงการ) เป็นเงิน 42,900.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

88. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สาย พธ. เพื่อสนับสนุนอาคารหอพัก นพท./นศพ.วพม. จำนวน 3 รายการ (ที่นอนและหมอนพร้อมปลอกหมอน จำนวน 108 ชุด) รวมเป็นเงิน 371,460.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2566

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระบี่จำลองทองเหลืองขัดเงา จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 140,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเข็มกลัดติดเนคไทตราสัญลักษณ์ วพม. จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 144,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 9,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,095 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย ยย. จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 31,204 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย ยย. จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 43,568.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าช่องสัญญาณการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วพม. ปี 2566 จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 498,192 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวิทยุมือถือ VHF/FM ขนาด 5 วัตต์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 336,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย ยย. จำนวน 38 รายการ เป็นเงิน 130,161.98 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคารเจ้าฟ้าเพรชรัตน์ วพม. จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 48,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสถานที่(ห้องประชุม) โครงการพัฒนาข้อสอบสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณทิต (การสร้างข้อสอบ MCQ ปี 3 และ MCQ ปี 5) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จว.กาญจนบุรี เป็นเงิน 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 5 เครื่อง เป็นเงิน 320,358 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.เครื่องแต่งกาย สาย พธ. โครงการ การฝึกร่วมพลเรือน ตำรวจ ทหาร (กฝร.พตท.) ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 243,880 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สาย ส. จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 499,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 49,350 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 70,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 10 เครื่อง 402,504 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่ารถ เพื่อใช้สนับสนุน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปี 3 และ 4 ในการฝึกภาคสนาม เป็นเงิน 295,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการแพลตฟอร์มจัดการการเรียนรู้เร็กซ์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 499,690 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงทางขึ้นและลานทางลงอาคาร พระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วงเงิน 248,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคาร วพม. จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 283,048 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22. ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเช่าเต็นท์ เพื่อใช้สนับสนุน นพท./นศพ.วพม. ในการฝึกภาคสนาม รวมเป็นเงิน 54,000 บาท โดย วิธีเฉพาะเจาะจง 

23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป.สิ้นเปลือง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 498,900 บาท โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคาร วพม. จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 283,048 บาท โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายทองเหลืองกัดกรดพ่นทราย พร้อมข้อความ จำนวน 3 ป้าย เป็นเงิน 9,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สาย พธ. จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 287,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง จำนวน 44 รายการ เป็นเงิน 498,975 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง จำนวน 77 รายการ เป็นเงิน 498,750 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าสถานที่(ห้องประชุม) เพื่อจัดโครงการอบรมความร่วมมือด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นปรีคลินิก ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อ.เมือง จว.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 23 - 24 มี.ค. 66 รวมเป็นเงิน 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคาร วพม. (เม.ย.66) จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเงิน 283,084 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคาร วพม. (เดือน พ.ค.66) จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเงิน 283,084 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงเว็บไซต์การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ วพม. จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 20,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสินทรัพย์ พร้อมข้อความ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 26,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 112,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศขนาดเล็ก(รถตู้) เพื่อ รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพบัณฑิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 44,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหนังสือปาฐกถา เนื่องในโอกาสวันสถาปนา วพม. ครบรอบปีที่ 48 จำนวน 300 เล่ม เป็นเงิน 60,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิธีทางศาสนา และตกแต่งสถานที่เนื่องในโอกาสวันสถาปนา วพม.ครบรอบปีที่ 48 จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 40,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของชำร่วย เนื่องในโอกาสวันสถาปนา วพม. ครบรอบปีที่ 48 จำนวน 300 ใบ เป็นเงิน 15,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา วพม. ครบรอบปีที่ 48 จำนวน 30 โล่ เป็นเงิน 45,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์โปสเตอร์และบัตรเชิญ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา วพม. ครบรอบปีที่ 48 จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 24,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำชุดโต๊ะกรวดน้ำพร้อมผ้าคลุมและชุดโต๊ะซัดไม้พร้อมชุดโต๊ะรองกราบบุนวม จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 84,262.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างประจำอาคารอำนวยการ, อาคารประกอบเลี้ยงและซักรีด วพม. เป็นเงิน 307,300 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องผลิตน้ำแข็งยูนิคถ้วยใหญ่ รุ่น SM101 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 19,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

44. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ยี่ห้อ Image รุ่น HI 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,385.70 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของ วพม. จำนวน 23 รายการ เป็นเงิน 343,594 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สาย พธ. (เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย) ให้กับ นพท.วพม. ที่ บรรจุใน ทบ. จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 70,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานโครงการธำรงแบบธรรมเนียมทหาร และปลูกฝังอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 28,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. สิ้นเปลืองสาย ยย. จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 135,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคาร วพม.  จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเงิน 283,084 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรางวัลการศึกษาสำหรับ นพท./นศพ.วพม. ที่เรียนดีและประพฤติดีตลอดหลักสูตร (เหรียญเงิน อันดับ 2) จำนวน 1 เหรียญ เป็นเงิน 10,065.95 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

51. ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ วพม. จำนวน 13 เครื่อง เป็นเงิน 498,140 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

52. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ Hyper converged จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 486,850 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

53. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลืองสำนักงาน เพื่อสนับสนุนโครงการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วพม. (เพื่อทดแทนรองจ่าย) จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 275,720 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าสถานที่ (ห้องประชุม) เพื่อจัดประชุมโครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ Teaching and Learning ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จว.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 26-28 มิ.ย. 66 เป็นเงิน 15,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

55. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร วพม. ชั้น 1-3 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 450,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

56. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม นพท./นศพ.วพม. ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 40,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

57. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สาย พธ. จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 188,705 บาท โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

58. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สาย ยย. เพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงและรักษาครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 45,140 บาท โดย วิธีเฉพาะเจาะจง 

59. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าสถานที่ (ห้องประชุม) เพื่อจัดโครงการพัฒนาข้อสอบสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณทิต การพัฒนาอาจารย์ในการสร้างข้อสอบ MEQ และ OSCE ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จว.เพรชบุรี ระหว่างวันที่20-21 ก.ค. 66 เป็นเงิน 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโถงบริเวณพื้นที่รอบ พระบรมรูป ร.9 อาคารพระมงกุฏเกล้าเวศน์วิทยา จำนวน1 งาน เป็นเงิน 290,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างประจำห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น 3-4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 432,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สิ้นเปลือง เพื่อใช้ในการจัดโครงการวิจัยและการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของ วพม. จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 271,839 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องล้างจาน Niagara 411-2 จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 116,908.20 บาท  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือแผนปฎิบัติราชการ วพม. ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 75 เล่ม เป็นเงิน 30,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัลการศึกษาสำหรับ นพท./นศพ.วพม. ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 20 โล่ เป็นเงิน 29,960 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

66  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สิ้นเปลือง เพื่อสนับสนุนโครงการประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วพม. จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 103,830 บาท โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สิ้นเปลือง เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการหลังสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและขั้นสูงสำหรับอาจารย์ วพม./รพ.รร.6,จนท.วพม.,แพทย์และพยาบาลที่สังกัด กห. และมิได้สังกัด กห. จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 14,332 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ  สป. สิ้นเปลือง เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน เพื่อพํมนาคุณภาพการศึกษา วพม. จำนวน 30 รายการ เป็นเงิน 188,500 บาท

69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สาย ส. จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 486,000 บาท โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล เพื่อใช้ในกิจกรรมงานวิจัยฯ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,939 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องบันทึกข้อมูลทางสรีรวิทยา ข้อที่ 1.4 เครื่อง สำหรับแสดงผลและประมวลผลแบบกราฟฟิก(เครื่องคอมพิวเตอร์ HP รุ่น PAVILION 500) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สิ้นเปลือง เพื่อนสนับสนุนกิจการต่างๆของ วพม. จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 70,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

73  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเช็ควาล์วสระว่ายน้ำ อาคารหอพักนักเรียนแพทย์และสระว่ายน้ำ หมายเลข 187/39 จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 19,800 บาท โดยเฉพาะเจาะจง

74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่า รดส.ปรับอากาศขนาดเล็ก (รถตู้) เพื่อ รับ - ส่ง วิทยากร โครงการจัดอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประเมินภาคสนาม (Field instructor) ของการฝึกปฏิบัติการเพชราวุธ ณ โรงแรม เพชรลดา พาวิลเลี่ยน รีสอดร์ท จว. ลพบุรี วันที่ 12 ก.ย.66และวันที่ 14 ก.ย.66 รวม 2 วัน วันละ 4,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท โดยเฉพาะเจาะจง

75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อ สป. สิ้นเปลือง เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การป้องกันอัคคีภัย จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 15,150 บาท โดยเฉพาะเจาะจง

76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 72,000 บาท โดยเฉพาะเจาะจง

77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่โครงการงานมุฑิตาจิตคณาจารย์และกำลังพลเกษณียณอายุราชการ วพม. จำนวน 10 โล่ โล่ละ 700 เป็นเงิน 7,000 บาท โดยวิทธีเฉพาะเจาะจง 

78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรอบรูปเพื่อใช้ในกิจกรรมงานมุฑิตาจิตคณาจารย์และกำลังพลเกษียณอายุราชการ วพม. จำนวน 10 อัน อันละ 4,000 บาทเป็นเงิน 40,000 บาท โดยเฉพาะเจาะจง

79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์ตรวจจับและป้องกันมลัแวร์ในระบบเครือข่าย จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 240,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สิ้นเปลือง เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมอาชีพเสริมให้แก่กำลังพล วพม. จพนวน 6 รายการ เป็นเงิน 8,310 บาท โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สาย กส. เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพและดูแลต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่ วพม. จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 13,250 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะ

82 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาปรนิบัตรบำรงรักษาระบบเครือข่าย จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 300,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

83 ประกาศู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus Software) จำนวน 500  License เป็นเงิน 291,575 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการงานมุฑิตาจิตคณาจารย์และกำลังพลเกษียณอายุราชการ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 41,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สายพธ. จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 195,350 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง