ปีงบประมาณ 2564

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดเล็กปรับอากาศ (รถตู้) สำหรับใช้ในการรับ-ส่ง การปฏิบัติงานของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 6 ห้วงเดือน เม.ย.64 

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ สําหรับใช้ในการรับ-ส่ง ผู้นําชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ที่เข้าร่วมฝึกอบรมฯ ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี จํานวน ๒ วัน วันละ ๕ คัน ห่วงเดือน เม.ย.๖๔

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์โถงกลาง อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน จำนวน 9 รายการ เป็น เงิน 305,778 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ถาวร สาย ส. 1 รายการ (เครื่องสำ รองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 5 เครื่อง เป็นเงิน 12,500 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. สาย ส. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 220,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดเล็กปรับอากาศ (รถตู้) สำหรับใช้รับ-ส่ง การปฏิบัติงานของ นพท./นศพ.วพม.โรงพยาบาลต่างจังหวัด ระหว่างวันที่ 16 ส.ค.64 - 30 ก.ย.64 จำนวน 10 คัน เป็นเงิน 55,000 บาท

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือที่ระลึกงานพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 96,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์โปสเตอร์ บัตรเชิญและหนังสือปาฐกถาโครงการสืบสานประเพณีและ เสวนาวิชาการ วันสถาปนา วพม. จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 84,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของชำร่วย โครงการสืบสานประเพณีและเสวนาวิชาการ วันสถาปนา วพม. จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิธีทางศาสนาและจ้างจัดสถานที่ โครงการสืบสานประเพณีและ เสวนาวิชาการ วันสถาปนา วพม. จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 40,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่ โครงการสืบสานประเพณีและเสวนาวิชาการ วันสถาปนา วพม. 1 รายการ เป็นเงิน 45,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้กันความชื้น สำหรับเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 20,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 69,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สาย พธ. จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 32,100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 301,872 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบเลี้ยง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 112,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับ นขต.วพม. จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 177,175 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องรับโทรทัศน์แบบ LED ขนาด 75 นิ้ว พร้อมขาตั้งทีวี แบบล้อเลื่อน จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 85,600 บาท

20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดเล็กปรับอากาศ (รถตู้) จำนวน 1 คัน รวม 5 วัน เป็นเงิน 28,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 352,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Apple Imac) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 46,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเว็บไซต์ โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่สังคมในสื่อต่าง ๆ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 490,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 29,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายทองเหลืองกัดกรดพ่นเม็ดทราย จำนวน 3 รายการ 38,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สาย ส. จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องฉายสัญญาณภาพชนิด LCD ความละเอียดสูง เป็นเงิน 147,660 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ถาวร สาย ส. จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 33,940 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 306,550 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 13 รายการ รวมเป็นเงิน 150,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พธ. จำนวน 36 รายการ เป็นเงิน 483,770 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์ประวัติ วพม. หมายเลขอาคาร 135/23 ระยะเวลา 2 เดือน เป็นเงิน 132,118 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลืองสำนักงาน เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพงานด้านวิจัยของ วพม. จำนวน 30 รายการ เป็นเงิน 386,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลืองสำนักงาน เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพงานด้านวิจัยของ วพม. จำนวน 31 รายการ เป็นเงิน 387,455 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. สิ้นเปลืองสำนักงาน เพื่อสนับสนุนโครงการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วพม. จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 141,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบเลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 74,250 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง เหมารถยนต์โดยสารขนาดเล็กปรับอากาศพร้อมพลขับ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 137,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง เหมาจัดกิจกรรมโครงการมุฑิตาจิตคณาจารย์และกำลังพลเกษียณอายุราชการ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 42,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุประกอบเลี้ยง จำนวน 40 รายการ เป็นเงิน 343,594 บาท โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลืองสำนักงาน เพื่อสนับสนุนโครงการ ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วพม. จำนวน 28 รายการ เป็นเงิน 320,595 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรอบรูป จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง เหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลสุขภาพระยะยาว Big data จำนวน 1 ฐานข้อมูล รวม 6 รายการ เป็นเงิน 360,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ทำโล่กิจกรรมโครงการมุฑิตาจิตคณาจารย์และกำลังพลเกษียณอายุราชการ วพม. จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

44. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ จำนวน 29 รายการ เป็นเงิน 150,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ทำของที่ระลึก (กระบี่จำลอง ทองเหลืองขัดเงา) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 140,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 39,105 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่รางวัลการศึกษา จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 29,960 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อม สป.ถาวร สาย พ. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน นพท./นศพ.วพม. จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 214,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งวอลเปเปอร์ห้องประชุมสดศรี อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 104,450 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องโปลี่กราฟอุปกรณ์พร้อม จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 266,751 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

51. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

52. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้เเบบทั้งตัว จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 123,450 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2565

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศ ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน จำ นวน 10 รายการ เป็นเงิน 348,392 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนบัตเตอร์ฟลายวาล์วปั๊มน้ำ อาคารหอพักนักเรียนแพทย์และสระว่ายน้ำ หมายเลขอาคาร 187/39 จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 79,100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าสถานที่ (ห้องประชุม) สำหรับจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาข้อสอบ สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (การสร้างข้อสอบ MCQ ปี 3 และ MCQ ปี 5) ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดเล็กปรับอากาศ (รถตู้) สำหรับใช้ในการรับ-ส่ง การปฏิบัติงานของ นพท./นศพ.วพม.ของ รพ.สมทบ ระหว่างเดือน ธ.ค.64-ม.ค.65 จำ นวน 21 คัน เป็นเงิน 115,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าช่องสัญญาณการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วพม. รวม 12 เดือน ในวงเงิน 498,192 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดเล็กปรับอากาศ(รถตู้) สำหรับใช้ในการรับ-ส่ง นพท./นศพ.วพม.ปี 5 ออกฝึกปฏิบัติงาน รพ.สมทบ ระหว่างเดือน ก.พ.65 จำนวน 12 คัน เป็นเงิน 66,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถยนต์ เพื่อใช้สนับสนุน นพท./นศพ.วพม. ในการฝึกภาคสนาม จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 259,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ เพื่อสนับสนุนการฝึกภาคสนาม นพท./นศพ.วพม. ชั้นปี 3 และ 4 จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 54,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงลิฟต์ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 48,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สาย ส. จํานวน 3 รายการ เป็นเงิน 113,681.08 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11. ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบกิจตอล จำนวน 10 เครื่อง เป็นเงิน 402,504 บาท โดยเฉพาะเจาะจง

12. ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายทองแดงขึ้นรูปตัวหนังสือและลายเซ็นปัดทอง ของศาสตรจารย์ ระพี สาคริก จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 60,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอุปกรณ์เกมกระดาน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 69,978 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงลิฟต์ จำนวน 6 เครื่อง เป็นเงิน 336,972.96 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำกรอบรูปไฟเบอร์และพานพุ่มสักการะ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,795 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 23 รายการ เป็นเงิน 7,150 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สิ้นเปลือง จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 70,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สิ้นเปลือง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 488,660 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.เครื่องแต่งกาย สาย พธ. โครงการฝึกร่วมพลเรือน ตำรวจ ทหาร  (( กฝร.พตท.) วิชาทักษะทางการแพทย์ในสนามรบ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับ นพท./นศพ.วพม. จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 254,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องน้ำภาควิชาพยาธิวิทยา ชั้น 6,ห้องน้ำภาควิชาชีวเคมี,ท่อระบายน้ำ ชั้น6และโถงลิฟต์ ชั้น1และชั้น 7 อาคารเจ้าฟ้าเพรชรัตน หมายเลขอาคาร 142/28 เป็นเงิน 203,100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สาย ยย. (หลอดไฟ LED) จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 480,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สาย พธ. จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 136,000  บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสำนักงาน เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพวิจัย จำนวน 30 รายการ เป็นเงิน 195,035 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 210,606 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายทองเหลืองกัดกรดพ่นเม็ดทราย พร้อมข้อความ จำนวน 7 ป้าย เป็นเงิน 23,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 92,251.40 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องน้ำร้อน-น้ำเย็น เป็นเงิน 4,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 207,740 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ acer รุ่น M4610G จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สาย ยย. จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 58,799 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติกเกอร์ PVC  ติดกระจกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 550 ใบ เป็นเงิน 28,087.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง จำนวน 41 รายการ เป็นเงิน 490,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 26,100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง